Jakość /  Doświadczenie /  Tradycja

 

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

Wynajem

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. świadczy usługi przy Nabrzeżu Krakowskim, Nabrzeżu w Kanale Przemysłowym oraz Basenie Cichym zgodnie z poniżej zamieszczoną taryfą obowiązującą od dnia 1.02.2023.

USŁUGI
PRZY NABRZEŻU KRAKOWSKIM

T A R Y F A

usług świadczonych przez PRCiP przy Nabrzeżu Krakowskim, nabrzeżu w Kanale Przemysłowym i w Basenie Cichym.

1. Dostawa wody – czynność podłączenia/odłączenia – 175 zł

– Za dostawę 1 m3 lub 1 tony wody z hydrantu nabrzeżnego pobiera się opłatę w wysokości (minimum opłaty stanowi należność za 5 m3 tj. 65- zł) – 16 zł

2. Dostarczenie energii elektrycznej czynność podłączenia/odłączenia – 180 zł

– Za dostarczenie energii elektrycznej pobiera się opłatę za każdą kWh w wysokości – 2,40 zł

3. Za czas zajmowania miejsca przy nabrzeżu przez statek dla celów eksploatacyjnych lub handlowych pobiera się opłatę przystaniową liczoną od każdej tony rejestrowej  (GT) za każdą rozpoczętą dobę w wysokości: – 2zł

– W przypadku gdy dla statku nie określa się ton rejestrowych opłata liczona jest za każdy mb zajętego nabrzeża w wysokości – 8 zł

Za zajęte nabrzeże liczy się odcinek od skrajnych punktów cumowania statku.

4. Za czas zajmowania nabrzeża przez statek dla innych celów niż określone w pkt. 3 pobiera się opłatę postojową (czynsz) w wysokości podstawowej za każdą rozpoczętą dobę:

– dla nabrzeża (uzbrojonego) za każdy zajęty mb – 12 zł

– dla nabrzeża skarpowego za każdy zajęty mb – 6 zł

Warunki postoju winny być ustalone w zawartej umowie cywilno-prawnej.

5. Za zajęcie 1 m2 terenu (z wyłączeniem linii nabrzeża) za każdą rozpoczętą dobę pobiera się opłatę w wysokości: – 0,60 zł

6. Za zdanie 1 m3 śmieci za dobę pobiera się opłatę w wysokości – 500 zł

Dla statków korzystających z postoju przy nabrzeżach, pobiera się opłatę ryczałtową za odbiór nieczystości stałych za dobę postoju w wysokości:

– dla statków do 15 mb długości – 10,50 zł/dobę

– dla statków od 15 mb do 20 mb długości – 21 zł/dobę

– dla statków od 20 mb do 30 mb długości – 27 zł/dobę

– dla statków powyżej 30 mb długości – 54 zł/dobę

7. Za usługę cumowania i/lub odcumowania statku pobiera się jednorazową opłatę w wysokości:

– dla statku o długości do 50m – 150 zł

dla statku o długości powyżej 50m – 300 zł

8. Za nie zgłoszenie faktu korzystania z infrastruktury PRCiP pobiera się opłaty w wysokości w/w. stawek powiększone o 100% jak za:

a) dostawę energii elektrycznej w ilości całkowitej mocy zainstalowanych odbiorników elektrycznych i całkowity czas postoju statku,

b) dostawę wody w ilości całkowitej pojemności tanków wodnych statku, nie mniej jednak niż za 10 m3,

c) zajęcie 100 m2 terenu i całkowity czas postoju statku.

9. Za każde ważenie na wadze PRCiP samochodów – 20 zł

10. Wyżej wymienione stawki nie obejmują podatku VAT, o który to jest powiększona wartość usługi lub dostawy towaru, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

PRCIP

Kontakt

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, abyśmy mogli świadczyć Państwu nasze usługi.

PRCiP Sp. z o.o.

ul. Przetoczna 66
80-702 Gdańsk, Polska
REGON: 000144874
NIP: 583-000-53-31

PRCiP Sp. z o.o.

ul. Przetoczna 66
80-702 Gdańsk, Polska
REGON: 000144874
NIP: 583-000-53-31

Centrala

+48 58 304 38 81 do 84

Sekretariat Zarządu

+48 58 304 39 33

Chronimy Twoje dane osobowe. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywą 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-702) przy ul. Przetocznej  66, NIP: 5830005331, REGON: 000144874. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, ale wszelkie informacje dotyczące spraw związanych z Państwa danymi osobowymi oraz ich przetwarzaniem mogą Państwo uzyskać pod adresem mailowym: prcip@prcip.pl bądź pisząc na powyżej podany adres korespondencyjny Administratora danych.